Algemene voorwaarden

Pelicancustom.nl is een onderdeel van Pelican Custom B.V. te Amsterdam. Deelname aan en inschrijving bij pelicancustom.nl, en gebruik van de site pelicancustom.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met pelicancustom.nl en/of worden aangeboden door pelicancustom.nl.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site pelicancustom.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. pelicancustom.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website pelicancustom.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website pelicancustom.nl, is het mogelijk dat de informatie die op pelicancustom.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van pelicancustom.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om pelicancustom.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van pelicancustom.nl verkregen is. Pelicancustom.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via pelicancustom.nl verkregen informatie.

Intellectuele eigendomsrechten pelicancustom.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam pelicancustom.nl en het logo van pelicancustom.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Pelican Custom B.V.
2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website pelicancustom.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij pelicancustom.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pelicancustom.nl is het onder meer niet toegestaan de website pelicancustom.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

De redactie van pelicancustom.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met pelicancustom.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.